Fællesskaber

Uanset størrelse og ambitioner, tænker vi altid mennesker og social bæredygtighed med ind i projektet. Det giver efterfølgende større tilknytning, autenticitet og ejerskab til de rum, der bliver designet.

Landskabsarkitekturen er vellykket når den skaber inspirerende, grønne rammer for mennesker, hvor der er plads til fællesskaber og sociale sammenhænge.

Vores projekter skal gøre en forskel for de mennesker, der bruger dem. Vores designtilgang er derfor pragmatisk. Med afsæt i analyser af stedets fysiske, rumlige og planmæssige forudsætninger, og en afvejning af projektets program og økonomi, fokuserer vi på at opfylde bygherrer og brugeres behov og ønsker.

Vi involverer brugere og interessenter som en kilde til viden om stedet og dermed forståelse af, hvordan vi som rådgivere, bedst muligt kan gøre en forskel. I den tætte dialog kan vi skabe projektet sammen med dem, der bruger området. Med andre ord sikrer vi, at landskabsarkitekturen skaber levedygtige steder for de mennesker, der skal bruge det. Vi anvender enkle, robuste og æstetiske greb, som respekterer stedets karakter og tilfører nye kvaliteter og oplevelser.

Eksempler på ydelser / Programmering / Brugerinddragelse / Koncept- og idéudvikling / Skitsering / Myndighedsprojekt / Projektering / Udbud / Byggeledelse / Fagtilsyn / Helhedsplaner / Lokalplaner

Udvalgte projekter

Biodiversiteten

– er et helt grundlæggende udgangspunkt for alt det, vi beskæftiger os med. Biodiversitet er afgørende for mangfoldigheden af arter og vi arbejder målrettet og fokuseret på at understøtte dette i alle vores projekter.

Helt konkret rådgiver OPLAND om etablering samt pleje og drift af såbede og vildengblandinger for kommuner, regioner og foreninger. Ved at sammensætte forskellige arter skaber vi nye biotoper, som er levesteder og foderplanter for insekter og sommerfugle.

Dette gør vi dels ud fra en æstetiske naturfølelse i kraft af sanselighed, frodighed og forskellige udtryk, som bunder i en både faglig forståelse af og oprigtig interesse for biodiversitetens vigtighed for vores allesammens natur. Men i særdeleshed også fordi mangfoldigheden af arter er kraftigt nedadgående – som eksempel er 12 ud af vores 75 hjemmehørende sommerfuglearter forsvundet og yderligere 35 er truede eller sårbare.

Vi er rendyrkede plantenørder og vi elsker at se planterne gro! Vi kan hjælpe med at højne og se muligheder for projekters samlede biofaktor. Med indgående viden om naturens processer, vækstvilkår og anlægsteknik, skaber vi robuste løsninger, som holder over tid.
Planter tilfører sanselighed, stoflighed, identitet og variation over tid og mellem årstider. Derfor er planterne det vigtigste råstof for vores arbejde. Vi sammensætter beplantninger ud fra stedets specifikke forudsætninger, som jordbundsforhold, lys og skygge samt specifikke vilkår for det enkelte projekt som slid, vindforhold, afvanding mv.

Beplantninger indgår naturligvis også i vores projekter som rumlige, arkitektoniske elementer. De skaber strukturer og volumener i landskabet, formilder skalaer og understøtter og står i kontrast til det byggede.

OPLAND har siden etableringen i 1997 arbejdet sammen med Erik Juhl fra Vildflora, som indsamler og producerer flora lokalt og regionalt.

Eksempler på ydelser / Biodiversitetsplaner / Rådgivning om biofaktor /  Beplantningsplaner / Udviklingsplaner / Driftsplaner / Gårdrum /

Udvalgte projekter

Klima

Landskabsarkitekturen er vores redskab, der bidrager til at løse og regulere nutidens klimaforandringer, og det er nødvendigt, at vi indtænker regnvandshåndtering i vores projekter.

For os er landskabsarkitektur og regnvandshåndtering to sider af samme sag.

I tilrettelæggelsen af vores projekter medtænker vi håndtering af overfladevand, nedsivning, forsinkelse og transport af regnvandet som en integreret del af vores designproces. Vi tør tænke utraditionelt og tværgående i forhold til håndtering af regnvand, for at opnå de bedste løsninger til at afhjælpe fremtidens afløbsproblemer, og samtidig give rum til oplevelsesrige by- og landskabsrum.

Eksempler på ydelser / Analyser og beregninger af vandmængder og flow / LAR-oplæg og strategier / Inspirationsforedrag / Fondsansøgninger

Udvalgte projekter

2022-02-23T09:31:30+01:00
punktvis skybrudsløsning

Punktvïs

Innovativ blå-grøn skybrudsløsning til Frederiksberg Kommune

Kultur

Vi lægger vægt på, at vores projekter, i en fin balance til den nutidige kontekst, fortæller om det sted og den historie, de er en del af. Vores tilgang er ydmyg – kulturarven er en fælles forpligtigelse.

Vi er inspireret af kulturarven som en del af vores historiske og kulturelle rødder og mener, at arbejdet med de kulturhistoriske elementer i forhold til såvel landskabet som til det byggede, er både udfordrende og vigtigt.

De historiske landskabelige anlæg er fra en tid, hvor der var både økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer til at opretholde et meget højt plejeniveau. Dette er i de fleste tilfælde ikke realistisk i dag, og det kan derfor være svært at sikre anlæggenes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Vores tilgang er ydmyg, og vi arbejder med stor respekt for de historiske anlægs rumlige, æstetiske og naturmæssige kvaliteter. Vi udvikler nye plejemetoder og tilfører nye materialer, opbygninger og konstruktioner, som kan sikre de historiske beplantninger, elementer og strukturer i en moderne og effektiv drift.

Eksempler på ydelser / Historiske registreringer og analyser / Udvikling af nye driftsformer / Udviklingsplaner / Helhedsplaner

Udvalgte projekter

Drift & Pleje

– er kernekompetencen hos vores afdeling OpDrift – Grøn udvikling & drift

Hos OPLAND ser vi udviklingen af vores grønne områder som et naturligt kredsløb, hvor fagets traditionelle hovedfaser – planlægning, anlæg og drift – udgør hver sin del. Driftsfasen strækker sig typisk over en lang årrække, derfor er arbejdet med pleje, vedligehold og grøn udvikling prioriterede kerneydelser hos os – også i de projekter, der i udgangspunktet ikke handler om drift.

Hos OPLAND tænker vi naturligt driften ind allerede i projekternes tidlige faser, så designet lægger grunden for en rentabel og bæredygtig drift og udvikling af områderne. Det er vores erfaring, at vi i højere grad sikrer, at anlæggenes grønne intentioner opnår deres fulde potentialer, når vi inddrager driftsperspektiverne tidligt i processen.

Vi vil igennem de rigtige valg af grønne elementer og de rigtige forudsætninger for driften sikre optimeringen af driftens ressourcer. Vi vil også sikre, at de kvaliteter, der bliver skabt i et anlægsprojekt, bliver båret sikkert videre til driftsorganisationerne uden, at vigtige elementer bliver glemt og går tabt i overdragelsesprocessen.

I den etablerede drift skaber vi med et dedikeret fokus på den enkelte organisation robuste, stedspecifikke og dynamiske rammer for en effektiv og ressourceoptimeret drift, som samtidig sikrer og udvikler de eksisterende værdier for fremtiden.

Som projektets Grønne tråd udnytter vi synergien i at følge de grønne områder gennem alle faser, og vi har samlet de relevante kompetencer i afdelingen OpDrift – Grøn Udvikling & Drift.

Eksempler på ydelser Driftsabonnement / Driftsplanlægning / Driftsbeskrivelser / Plejeplaner / Drifts- og vedligeholdelsesplaner / Driftsstyring / Driftstilsyn / Driftsudbud / Virksomhedsoverdragelse i forbindelse med udlicitering af drift / Driftsøkonomi / Udviklingsplaner / Helhedsplaner

Læs mere om OpDrift

Udvalgte projekter

Landskab

I det åbne land er terrænmodulering og håndtering af jord og grus ét af vores specialer. Vi har lang erfaring med landskabelig terrænbearbejdning i alle skalaer – fra efterbehandling af grusgrave til modellering af støjvolde og indpasning af tekniske anlæg.

I projekteringsfaserne benytter vi os af 3D terrænmodeller som en integreret del af beslutningsprocessen med bygherre. Udover et fantastisk overblik og visuel forståelse af projektet, kan det under udførelsen desuden bruges til maskinstyring, hvor man med 2 cm nøjagtighed kan forme projektet direkte i terrænet.

Terrænarbejde er ofte omkostningstungt og det kan derfor have store konsekvenser for økonomien, hvis jorden ikke flyttes og placeres rigtigt. I større landskabelige projekter arbejder vi med håndtering af overskudsjord.

Dertil er jordbalance et vigtigt parameter, i forhold til at undgå ressourcespild.  At genanvende jorden indenfor byggefeltet er langt mere bæredygtigt i forhold til bortkørsel og deponering. Derfor vurderer vi altid muligheden for at indarbejde den opgravede jord og bruge den aktivt inden for et projektområde.

Vi har styr på beregningerne og ved, hvad det kræver at håndtere store jordmængder. Dertil arbejder vi med koter og 3D modeller, der via GPS bliver overført direkte til entreprenørens gravemaskiner. På den måde kan vi designe terrænet, så det bliver udført med to centimeters nøjagtighed.

Eksempler på ydelser / Etablering af søer, vandhuller og biotoper / Graveplaner / Efterbehandlingsplaner / Støjvolde / Veje og stier / Lokalplaner / Tekniske anlæg  / 3d projektering

Udvalgte projekter