YDELSER

VI SKABER RUM FOR MENNESKER

Vores projekter skal gøre en forskel for de mennesker, der bruger dem. Vores designtilgang er derfor pragmatisk. Med afsæt i analyser af stedets fysiske, rumlige og planmæssige forudsætninger, og en afvejning af projektets program og økonomi, fokuserer vi på at opfylde bygherres og brugeres behov og ønsker. Vi anvender enkle, robuste og æstetiske greb, som respekterer stedets karakter og tilfører nye kvaliteter og oplevelser. Vi involverer brugere og interessenter som en kilde til viden om stedet og dermed forståelse af, hvordan vi som rådgivere bedst muligt kan gøre en forskel.

Udvalgte projekter: Ladegårdsparken, Bavnehøj, Udetræning CKSK, Jernbanestien, Bag Elefanterne

Eksempler på ydelser:

 • Programmering
 • Brugerinddragelse
 • Koncept- og idéudvikling
 • Skitsering
 • Myndighedsprojekt
 • Projektering
 • Udbud
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Helhedsplaner
 • Lokalplaner

VI SKABER PLADS TIL NATUREN

Naturen er udgangspunkt og inspiration for alt hvad vi laver. Med indgående viden om naturens processer og anlægsteknik skaber vi robuste løsninger, som holder over tid. Beplantninger indgår i vores projekter som rumlige, arkitektoniske elementer. Det skaber strukturer og volumener i landskabet, formidler skalaer og understøtter og står i kontrast til det byggede. Vi er eksperter i planter og elsker at se dem gro. Planter tilfører sanselighed, stoflighed, identitet og variation over tid og mellem årstider. Derfor er planterne det vigtigste råstof for vores arbejde. Vi sammensætter beplantninger ud fra stedets specifikke forudsætninger, som jordbundsforhold, lys og skygge samt specifikke vilkår for det enkelt projekt som slid, vindforhold, afvanding mv. Med afsæt i den nyeste viden på området sikrer vi optimale vækstvilkår.

Udvalgte projekter: Nimbusparken, Christianiaområdet, Ny Retspsykiatri Sct. HansDrabæk Huse

Eksempler på ydelser:

 • Beplantningsplaner
 • Udviklingsplaner
 • Driftsplaner
 • Gårdrum

VI BRUGER REGNVANDET

For os er landskabsarkitektur og regnvandshåndtering to sider af samme sag. Derfor arbejder vi med tilrettelæggelsen af nedsivning, forsinkelse og transport af regnvandet som en integreret del af vores designproces. Vi tør tænke utraditionelt og tværgående i forhold til håndtering af regnvand for at opnå de bedste løsninger til at afhjælpe fremtidens afløbsproblemer og samtidig give rum til oplevelsesrige by- og landskabsrum.

Udvalgte projekter: Drabæk Huse, Kilden, Holmegårdsparken, Kastrup Havn, Egedalsvænge, Ørestad Nord, Grøndalen

Eksempler på ydelser:

 • Analyser og beregninger af vandmængder og flow
 • LAR-oplæg og strategier
 • Inspirationsforedrag
 • Fondsansøgninger

VI TÆNKER DRIFTEN MED

Fordi vi arbejder med noget levende, som gror og udvikler sig, er vores projekter hele tiden i forandring.  Også efter de er afleverede. Vi arbejder derfor med vores projekter som robuste og dynamiske rammer for fremtiden. Vi sammensætter beplantninger ud fra stedets specifikke forudsætninger, som jordbundsforhold, lys og skygge. Den efterfølgende drift indtænkes som en naturlig parameter i processen. På den måde sikrer vi dels, at vores anlæg udvikler sig som tiltænkt og dels, at den efterfølgende pleje kan ske så effektivt og ressourceoptimeret som muligt.

Udvalgte projekter: Amorparken og Fredens Park, Ørestad (Nord, City og Syd), Egedalsvænge

Eksempler på ydelser:

 • Drifts- og vedligeholdelsesplaner
 • Plejeplaner
 • Planteplaner
 • Omlægning af drift
 • Udbudsbeskrivelser og udbudsprocesser
 • Virksomhedsoverdragelse i forbindelse med udlicitering af drift
 • Driftstilsyn
 • Økonomiske/pris- overslag for pleje og drift

VI GØR KULTURARVEN LEVENDE

Vi er inspireret af kulturarven som en del af vores historiske og kulturelle rødder og synes, at arbejdet med kulturhistoriske elementer i forhold til såvel landskabet som til det byggede er både udfordrende og vigtigt. De historiske landskabelige anlæg er fra en tid, hvor der var både økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer til at opretholde et meget højt plejeniveau. Dette er i de fleste tilfælde ikke realistisk i dag, og det kan derfor være svært at sikre anlæggenes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Vi udvikler nye plejemetoder og tilføjer nye materialer, opbygninger og konstruktioner, som kan sikre de historiske beplantninger, elementer og strukturer i en moderne og effektiv drift. Vores tilgang er ydmyg. Vi arbejder med stor respekt for de historiske anlægs rumlige, æstetiske og naturmæssige kvaliteter. Vi lægger vægt på at vores projekter fortæller om det sted og den historie, de er en del af, i en fin balance og kobling til en nutidig kontekst.

Udvalgte projekter: Søholt, Christiansborg Ridebane, Kastrup fort, Christianiaområdets Voldanlæg, Himmelev Kirke

Eksempler på ydelser:

 • Historiske registreringer og analyser
 • Udvikling af nye driftsformer
 • Udviklingsplaner
 • Helhedsplaner

VI FORMER LANDSKABET

Terrænmodulering og håndtering af jord og grus er ét af vores specialer. Vi har indgående erfaring med landskabelig terrænbearbejdning i alle skalaer fra efterbehandling af grusgrave til modellering af støjvolde og flader. Terrænarbejde er ofte omkostningstungt og det kan derfor have store konsekvenser for økonomien, hvis jorden ikke flyttes og placeres rigtigt første gang. Vi har styr på beregningerne og ved hvordan jorden skal håndteres, koteres og tilpasses, så det holder både funktionelt og æstetisk. Vi modellerer terrænet i 3D modeller, som via GPS overføres direkte til entreprenørens gravemaskiner. På den måde kan vi designe terrænmodeller, der kan udføres med 2 cm’s nøjagtighed.

Udvalgte projekter: Kastrup strandparkAmfi Vestsjælland, Brøndby Ridecenter, Hedeland, Svogerslev Grusgrav

Eksempler på ydelser:

 • Etablering af søer, vandhuller og biotoper
 • Graveplaner
 • Efterbehandlingsplaner
 • Støjvolde
 • Veje og stier
 • Lokalplaner
 • Tekniske anlæg