FÆLLESSKABER

Uanset størrelse og ambitioner, tænker vi altid mennesker og social bæredygtighed med ind i projektet. Det giver efterfølgende større tilknytning, autenticitet og ejerskab til de rum, der bliver designet.

Landskabsarkitekt - fællesskaber

Landskabsarkitekturen er vellykket når den skaber inspirerende, grønne rammer for mennesker, hvor der er plads til fællesskaber og sociale sammenhænge.

Vores projekter skal gøre en forskel for de mennesker, der bruger dem. Vores designtilgang er derfor pragmatisk. Med afsæt i analyser af stedets fysiske, rumlige og planmæssige forudsætninger, og en afvejning af projektets program og økonomi, fokuserer vi på at opfylde bygherrer og brugeres behov og ønsker.

Vi involverer brugere og interessenter som en kilde til viden om stedet og dermed forståelse af, hvordan vi som rådgivere, bedst muligt kan gøre en forskel. I den tætte dialog kan vi skabe projektet sammen med dem, der bruger området. Med andre ord sikrer vi, at landskabsarkitekturen skaber levedygtige steder for de mennesker, der skal bruge det. Vi anvender enkle, robuste og æstetiske greb, som respekterer stedets karakter og tilfører nye kvaliteter og oplevelser.

Eksempler på ydelser / Programmering / Brugerinddragelse / Koncept- og idéudvikling / Skitsering / Myndighedsprojekt / Projektering / Udbud / Byggeledelse / Fagtilsyn / Helhedsplaner / Lokalplaner

UDVALGTE PROJEKTER

BIODIVERSITET

Biodiversiteten er grundlæggende udgangspunktet for alt hvad vi laver, fordi den relaterer sig til den æstetiske naturfølelse i kraft af sanselighed, frodighed, forskellige udtryk og mangfoldigheden af arter.

Naturen er udgangspunkt og inspiration for alt hvad vi laver. Vi er eksperter i planter og elsker at se dem gro. Med indgående viden om naturens processer, vækstvilkår og anlægsteknik, skaber vi robuste løsninger, som holder over tid.

Planter tilfører sanselighed, stoflighed, identitet og variation over tid og mellem årstider. Derfor er planterne det vigtigste råstof for vores arbejde. Vi sammensætter beplantninger ud fra stedets specifikke forudsætninger, som jordbundsforhold, lys og skygge samt specifikke vilkår for det enkelte projekt som slid, vindforhold, afvanding mv.

Beplantninger indgår i vores projekter som rumlige, arkitektoniske elementer. Det skaber strukturer og volumener i landskabet, formilder skalaer og understøtter og står i kontrast til det byggede.

Eksempler på ydelser / Beplantningsplaner / Udviklingsplaner / Driftsplaner / Gårdrum

UDVALGTE PROJEKTER

KLIMA

Landskabsarkitekturen er vores redskab, der bidrager til at løse og regulere nutidens klimaforandringer, og det er nødvendigt, at vi indtænker regnvandshåndtering i vores projekter.

For os er landskabsarkitektur og regnvandshåndtering to sider af samme sag.

I tilrettelæggelsen af vores projekter medtænker vi håndtering af overfladevand, nedsivning, forsinkelse og transport af regnvandet som en integreret del af vores designproces. Vi tør tænke utraditionelt og tværgående i forhold til håndtering af regnvand, for at opnå de bedste løsninger til at afhjælpe fremtidens afløbsproblemer, og samtidig give rum til oplevelsesrige by- og landskabsrum.

Eksempler på ydelser / Analyser og beregninger af vandmængder og flow / LAR-oplæg og strategier / Inspirationsforedrag / Fondsansøgninger

UDVALGTE PROJEKTER

2020-11-09T16:10:14+01:00

PUNKTVïS

Innovativ blå-grøn skybrudsløsning til Frederiksberg Kommune

KULTUR

Vi lægger vægt på, at vores projekter, i en fin balance til den nutidige kontekst, fortæller om det sted og den historie, de er en del af. Vores tilgang er ydmyg – kulturarven er en fælles forpligtigelse.

Vi er inspireret af kulturarven som en del af vores historiske og kulturelle rødder og mener, at arbejdet med de kulturhistoriske elementer i forhold til såvel landskabet som til det byggede, er både udfordrende og vigtigt.

De historiske landskabelige anlæg er fra en tid, hvor der var både økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer til at opretholde et meget højt plejeniveau. Dette er i de fleste tilfælde ikke realistisk i dag, og det kan derfor være svært at sikre anlæggenes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Vores tilgang er ydmyg, og vi arbejder med stor respekt for de historiske anlægs rumlige, æstetiske og naturmæssige kvaliteter. Vi udvikler nye plejemetoder og tilfører nye materialer, opbygninger og konstruktioner, som kan sikre de historiske beplantninger, elementer og strukturer i en moderne og effektiv drift.

Eksempler på ydelser / Historiske registreringer og analyser / Udvikling af nye driftsformer / Udviklingsplaner / Helhedsplaner

UDVALGTE PROJEKTER

DRIFT & PLEJE

Driften er en del af vores designtilgang, som vi altid tænker ind fra begyndelsen.

Landskabsarkitektens fornemmeste rolle er at definere, formidle og fastholde formålet med landskabet. Og især når landskabet overgår til driftsorganisationen, er det allermest sårbart over for svigt.

Hos OPLAND er det en kerneydelse at sikre kvalitet og udvikling i drifts- og plejeorganisationen. Vi fungerer som projektets Grønne Tråd.

Fordi vi arbejder med noget levende som gror og udvikler sig, er vores projekter hele tiden i forandring. Også efter de er afleverede. Vi arbejder derfor med vores projekter som robuste og dynamiske rammer for fremtiden, og den efterfølgende drift indtænkes som et naturligt parameter i processen. På den måde sikrer vi dels, at vores anlæg udvikler sig som tiltænkt, og dels, at den efterfølgende pleje kan ske så effektivt og ressourceoptimeret som muligt.

Vi er specialister i at skabe overblik og forenkle selv de mest komplekse opgaver, og fokuserer på en målrettet, strategisk planlægning lige fra udbud, kvalitetsbeskrivelse, overdragelse og driftsmøder. Vores tilgang sikrer, at både nye som eksisterende grønne anlæg er realistiske og rationelle at vedligeholde indenfor budgettet. Vi sammensætter beplantninger ud fra stedets specifikke forudsætninger, som jordbundsforhold, lys og skygge.

Eksempler på ydelser / Drifts- og vedligeholdelsesplaner / Plejeplaner / Planteplaner / Omlægning af drift / Udbudsbeskrivelser og udbudsprocesser / Virksomhedsoverdragelse i forbindelse med udlicitering af drift / Driftstilsyn / Økonomiske/pris- overslag for pleje og drift

UDVALGTE PROJEKTER

LANDSKAB

I det åbne land er terrænmodulering og håndtering af jord og grus ét af vores specialer. Vi har lang erfaring med landskabelig terrænbearbejdning i alle skalaer – fra efterbehandling af grusgrave til modellering af støjvolde og indpasning af tekniske anlæg.

Terrænarbejde er ofte omkostningstungt og det kan derfor have store konsekvenser for økonomien, hvis jorden ikke flyttes og placeres rigtigt. I større landskabelige projekter arbejder vi med håndtering af overskudsjord.

Dertil er jordbalance et vigtigt parameter, i forhold til at undgå ressourcespild.  At genanvende jorden indenfor byggefeltet er langt mere bæredygtigt i forhold til bortkørsel og deponering. Derfor vurderer vi altid muligheden for at indarbejde den opgravede jord og bruge den aktivt inden for et projektområde.

Vi har styr på beregningerne og ved, hvad det kræver at håndtere store jordmængder. Dertil arbejder vi med koter og 3D modeller, der via GPS bliver overført direkte til entreprenørens gravemaskiner. På den måde kan vi designe terrænet, så det bliver udført med to centimeters nøjagtighed.

Eksempler på ydelser / Etablering af søer, vandhuller og biotoper / Graveplaner / Efterbehandlingsplaner / Støjvolde / Veje og stier / Lokalplaner / Tekniske anlæg

UDVALGTE PROJEKTER