drabæk huse landskab

Drabæk Huse

Landskabeligt boligkvarter på naturens præmisser

Sted Blovstrød   Bygherre Bonava  Status 2018   Areal 30.000 m2
Ingeniør Oluf Jørgensen   Arkitekt Svendborg Architects   Ydelser Input til lokalplan, projektering, fagtilsyn

Sted Blovstrød
Bygherre Bonava
Status 2018
Areal 30.000 m2
Ingeniør Oluf Jørgensen
Arkitekt Svendborg Architects
Ydelser Input til lokalplan, projektering, fagtilsyn

Bebyggelsen Drabæk Huse ligger med direkte forbindelse til det omkringliggende Nordsjællandske morænelandskab. Denne kobling har dannet afsæt for helhedsplanen, hvor kontakten til naturen og landskabet indgår som det værdiskabende udgangspunkt.

Allerød Kommune afholdte i 2015 en konkurrence om udviklingen af et nyt boligkvarter i Blovstrød. Svendborg Architects, Schønherr og NCC vandt konkurrencen med projektet Himmelhusene. OPLAND har stået for den videre projektudvikling, lokalplanproces og projektering af landskabet.

Projektet tager afsæt i de eksisterende landskabelige kvaliteter som terrænformer, rumligheder og beplantning.

Det eksisterende landskab er således udgangspunktet for projektets klimatilpasningsstrategi, som også er rammen for projektets hovedgreb. Alt overfladevand i området opsamles i regnbede og vandrender, der indgår som landskabelige elementer.

Regnvand fra boligerne håndterer op til en 5-årshændelse i regnbede og i permeable bærelag under de private parkeringsarelaer. Regnvandet fra tagfladerne ledes i synlige render til fordybninger med plænegræs, hvor der er mulighed for efterfølgende at tilplante og give sit eget udtryk til forhaven. Regnvand fra vejarealer håndterer op til en 5- årshændelse. Vandet ledes til særlige grønne regnbede med filtermuld.

Beplantningen skaber varierede rumligheder og oplevelser med fokus på skala, sanselighed og årstidsvariation, med stor artsdiversitet og hjemmehørende arter. Det bakkede terræn falder generelt ned mod Drabækken, som bebyggelsen har sit navn efter. Ved terrænbearbejdningen er der arbejdet med de eksisterende bløde terrænformer, der kun i begrænset omfang er reguleret. Trampestier og klippede ganglinier i græsset danner forbindelser igennem de enggræsklædte flader imellem husene. På grønningen, i byggeriets midte, bruges knust tegl omkring fælleshuset og som hovedganglinje langs den centrale regnvandslavning. Den røde teglbelægning har reference til fortidens teglværksindustri i lokalområdet. I indkørsler anvendes slotsgrus, som er kørefast, men samtidig har et naturligt og mere blødt udtryk.

Lignende projekter