gasværksgrunden odense

Gasværksgrunden

Fra tidligere giftgrund til rekreativ, tryg og bynær park

Sted Gasværksgrunden, Odense   Bygherre Odense Kommune   Status 2019-2021
Areal 14.000 m2 Entreprenør Munch Forsyningsledninger
Ydelser Skitsering, beboer-/borgerinddragelse, hovedprojektering, udbud og kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn
Ønsker og behov Brugbar park med rekreativ værdi. Tiltag ift. biodiversiteten, specifikt med fokus på sommerfugle. Bevaring af eksisterende træer.

Sted Gasværksgrunden, Odense
Bygherre Odense Kommune
Status 2019-2021
Areal 14.000 m2
Entreprenør Munch Forsyningsledninger
Ydelser Skitsering, beboer-/borgerinddragelse, hovedprojektering, udbud og kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn
Ønsker og behov Brugbar park med rekreativ værdi. Tiltag ift. biodiversiteten, specifikt med fokus på sommerfugle. Bevaring af eksisterende træer.

plan gasværksgrunden

Nyt grønt byrum i centrum af Odense
Gasværksgrunden i Odense er en ny, naturrig bypark, som ligger smukt placeret langs Odense Å. Indtil projektets opstart lå grunden hen gennem mange år og skilte fortalte, at man ikke måtte gøre ophold på grund af forureningen fra den tidligere anvendelse for byens gasværk. Ved at afdække den forurenede jord og etablere et park- og naturområde i hjertet af Odense, har Opland været med til at transformere området fra utilnærmelig giftgrund til grøn oase.

Transformationen af Gasværksgrunden fra giftgrund til tryg bypark er et fantastisk eksempel på, hvordan man med stor respekt for det eksisterende naturgrundlag og med relativt enkle greb, øger værdien af et område fra skummel bagside af byen, til grøn og frodig forside til glæde for både naboer, dyreliv og besøgende i området. – Lasse Te Brake Flies, Sagsarkitekt/projektleder, Opland.

En park med plads til alle
Gasværksgrunden ligger i bydelen Østerbro, der gennem årene har kæmpet med en række forskellige sociale udfordringer.

Bydelens beboere nyder nu godt af det nye bynære naturområde og parken anvendes af mange forskellige brugere; som naboerne fra de nyopførte rækkehuse, de nærtliggende almene boligbebyggelser og de små grunde med gamle ”byhuse”, der ligger som nærmeste naboer til grunden. Herudover er der i tilknytning til grunden et ”Ældrehus”, hvor bydelens seniorer dagligt har aktiviteter og fællesspisning. Her i denne del af området er der etableret gode siddemuligheder, både lidt tilbagetrukket og med stort udsyn over parken og videre ned til Odense Å, så parken bliver det naturlige udendørs opholdsrum for ”Ældrehuset”.

Et hverdagsrum med plads og rum til ophold
Omkring to af de smukke eksisterende træer er der etableret et stort ovalt møbel, som lægger op til uformelt ophold og mødested, som scene, et godt sted at søge ly for regnen eller bare et fint element, hvor det er godt at tage et hvil og følge de gående, cyklende og løbende på Åstien. Herudover tiltrækker fitnessområdet mange mennesker, der kommer for at træne eller som udnytter en pause på løbeturen til supplerende træning.

Med parkens placering som en del af et længere grønt forløb langs Odense å benyttes området dagligt af mange cykelpendlere på vej til og fra skole og arbejde, som alternativ til de trafikerede gader. Herudover er der på tværs af det langstrakte parkstrøg forskellige stiforløb med forbindelse til bebyggelserne på naboarealerne. Alle stier er udført med grusoverflade og forbeholdt de bløde trafikanter.

gasværksgrunden møbel til ophold
ovalt møbel gasværksgrunden
ovalt møbel gasværksgrunden

En park med plads til alle
Gasværksgrunden ligger i bydelen Østerbro, der gennem årene har kæmpet med en række forskellige sociale udfordringer.

Bydelens beboere nyder nu godt af det nye bynære naturområde og parken anvendes af mange forskellige brugere; som naboerne fra de nyopførte rækkehuse, de nærtliggende almene boligbebyggelser og de små grunde med gamle ”byhuse”, der ligger som nærmeste naboer til grunden. Herudover er der i tilknytning til grunden et ”Ældrehus”, hvor bydelens seniorer dagligt har aktiviteter og fællesspisning. Her i denne del af området er der etableret gode siddemuligheder, både lidt tilbagetrukket og med stort udsyn over parken og videre ned til Odense Å, så parken bliver det naturlige udendørs opholdsrum for ”Ældrehuset”.

Et hverdagsrum med plads og rum til ophold
Omkring to af de smukke eksisterende træer er der etableret et stort ovalt møbel, som lægger op til uformelt ophold og mødested, som scene, et godt sted at søge ly for regnen eller bare et fint element, hvor det er godt at tage et hvil og følge de gående, cyklende og løbende på Åstien. Herudover tiltrækker fitnessområdet mange mennesker, der kommer for at træne eller som udnytter en pause på løbeturen til supplerende træning.

Med parkens placering som en del af et længere grønt forløb langs Odense å benyttes området dagligt af mange cykelpendlere på vej til og fra skole og arbejde, som alternativ til de trafikerede gader. Herudover er der på tværs af det langstrakte parkstrøg forskellige stiforløb med forbindelse til bebyggelserne på naboarealerne. Alle stier er udført med grusoverflade og forbeholdt de bløde trafikanter.

træmøbel gasværksgrunden
gasværksgrunden stisystemer

Transformation – fra giftgrund til grøn oase
Før gennemførelsen af projektet lå grunden uden egentlig anvendelse. Ophold var forbudt. Store delområder var begroet med krat og tætte selvsåede bevoksninger, som bevirkede, at mange steder var svært overskuelige med skumle nicher og bagsider.

På grund af miljømyndighedernes krav om afdækning med minimum 50 cm dokumenteret rent materiale var det ikke muligt at bevare alle de gamle træer. Ved udvalgte træer etableredes derfor særligt skånsomme foranstaltninger – som i midten af det store træmøbel, hvor der er udlagt store kampesten i hele rodzonen. På den måde kunne træerne bevares og miljøkravet kunne samtidig efterleves, samtidig med at der skabes et unikt habitat imellem stenene til insekter og små dyr.

For at åbne parken op og gøre den tilgængelig er de tætte kratbevoksninger blevet fjernet og der er etableret lange, smukke kig gennem hele parken og ikke mindst ned mod Odense Å – helt uden skumle hjørner.

Sammenhæng mellem byens funktioner
Gasværksgrunden ligger centralt i en tæt bebygget del af Odense, hvor muligheder for ophold og aktivitet i grønne omgivelser har været begrænsede. Med de nyopførte rækkehuse nord for parken er der nu mange forskellige boligformer og -områder i tilknytning til parken, der udover at være kvarterets åndehul også benyttes af børneinstitutioner til gåtur, leg og picnic. Parkens stier indgår naturligt i bydelens øvrige stisystem, herunder forbindelse til kvarteret på sydsiden af åen.

gasværksgrunden
gasværksgrunden biodiversitet

Fokus på biodiversitet
I parkens beplantning har vi fokuseret på at skabe gode levesteder for bl.a. sommerfugle ved fx at benytte særlige frøblandinger, der netop er sammensat med baggrund i sommerfuglenes favoritfødekilder.

Derudover er der, som en del af afvandingen af de højtliggende områder nord for parken, etableret græsklædte grøfter og lavninger, som skaber gode levesteder for dyr og planter, der foretrækker delvis fugtige områder. De gamle bevarede træer fungerer fortsat som fine redetræer for flere forskellige fuglearter og flagermus.

Alle større træer som blev fældet, er bevaret i parken og ligger som ”ruiner” eller ”tusindben” i det høje græs. Svampe, biller og klatrende børn har taget dem i brug.

Biodiversitet er meget mere end bare en blomstereng! Vi står i en global biodiversitetskrise, som kræver, at biodiversiteten indtænkes fra første streg. Hos OPLAND bestræber vi os på at efterleve dette hver eneste dag i hvert eneste projekt.

Lignende projekter