brandholsparken klimaløsninger

Brandholmsparken

Klimasikring skaber grønne og frodige gårdrum  

Sted Brandholmsparken, Rødovre   Bygherre E/F Brandholmsparken   Status 2021-2022
Areal 12.000 m2   Ingeniør Øllgaard Råd   Entreprenør FJ Poulsen
Ydelser Skitsering, projektering, byggeledelse, fagtilsyn   Ønsker og behov LAR-løsninger ved større regnhændelser

Sted Brandholmsparken, Rødovre
Bygherre E/F Brandholmsparken
Status 2021-2022
Areal 12.000 m2
Ingeniør Øllgaard Råd 
Entreprenør
FJ Poulsen
Ydelser Skitsering, projektering, byggeledelse, fagtilsyn
Ønsker og behov LAR-løsninger ved større regnhændelser

illustrationsplan brandholmsparken

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det mere og mere attraktivt at håndtere regnvand lokalt, så det ikke belaster kommunernes afløbssystem. I Brandholmsparken har OPLAND arbejdet med at afkoble foreningens regnvand, så det i stedet for at blive ledt i kloakken, bliver ledt ud i naturlavninger og grøfter – til gavn for biodiversitet, klima og foreningens udearealer generelt.

Projektet er udført med tilskud fra forsyningsselskabet, hvor Brandholmsparken har fået en del af tilslutningsbidraget tilbage ved at frakoble sig kloaknettet og håndtere regnvandet på egen matrikel. Det tilbagebetalte beløb er dermed brugt til at finansiere klimasikringen af foreningens udearealer. Samtidig har projektet reduceret behovet for forøgelsen af afløbssystemerne i de omkringliggende arealer.

De seneste år har beboerne oplevet problemer med vand i kældrene ved større regnhændelser. Derfor er en række tiltag blevet implementeret i form af permeabel asfalt og fliser, naturgrøfter samt -lavninger. Løsningerne håndterer regnvandet på Brandholmsparkens egne udearealer med så høj resiliens, at de kan modstå våde såvel som tørre perioder. Efter store skybrud vil de hurtigt komme tilbage til udgangspunktet.

En del af at håndtere regnvand så tæt på overfladen som muligt, er også formidlingen overfor dem som bruger det. Det handler om, at fortællingen om håndteringen af regnvand lokalt bliver tydeligt – Lasse Jørnels, Urban Landskabsingeniør, Opland.

LAR-løsningerne understøtter biodiversiteten og skaber oplevelsesrige gårdrum
I gårdrummene er der imellem træer, buske og sammenplantninger etableret slyngende naturgrøfter. Naturgrøfterne håndterer både regnvandet fra gårdrum og fra tagene på boligblokke og garager. Regnvandet fra tage udledes via tagnedløb til faste naturstensrender og derfra videre til grøfterne. Vandet, der falder i gårdrummet ved store skybrud, afvandes naturligt på terræn og ledes ned til grøfterne.

Naturgrøfterne i gårdrummene er forbundet af stengrøfter, der sørger for, at regnvandet fordeler sig ud i grøfterne. Regnvandet fungerer som vanding for planter, samt nedsiver og fordamper.

Den anlagte naturlavning fungerer som et minidelta, hvor regnvandet vil forgrene sig ud i hele lavningen for på den måde at kunne optages af planter, fordampes og nedsives. Naturlavningerne fungerer desuden som ledelinje af regnvand til en stor naturgrøft. Naturgrøften uden for gårdrummene fungerer som opsamling af regnvand for veje og parkeringsområder. Her opsamles vandet igennem permeable belægninger og ledes til den store naturgrøft, hvor vandet skaber våde biotoper til glæde for planter og dyreliv.

Naturgræsser, stauder, buske og træer bidrager med stor artsdiversitet og til et varieret dyre- og insektliv. Ligeledes vil de forskellige løsninger tilsammen skabe mere oplevelsesrige udearealer i Brandholmsparken – til glæde for både beboerne og den samlede biodiversitet i området.

lar brandholmsparken
lar brandholmsparken

LAR-løsningerne understøtter biodiversiteten og skaber oplevelsesrige gårdrum
I gårdrummene er der imellem træer, buske og sammenplantninger etableret slyngende naturgrøfter. Naturgrøfterne håndterer både regnvandet fra gårdrum og fra tagene på boligblokke og garager. Regnvandet fra tage udledes via tagnedløb til faste naturstensrender og derfra videre til grøfterne. Vandet, der falder i gårdrummet ved store skybrud, afvandes naturligt på terræn og ledes ned til grøfterne.

Naturgrøfterne i gårdrummene er forbundet af stengrøfter, der sørger for, at regnvandet fordeler sig ud i grøfterne. Regnvandet fungerer som vanding for planter, samt nedsiver og fordamper.

Den anlagte naturlavning fungerer som et minidelta, hvor regnvandet vil forgrene sig ud i hele lavningen for på den måde at kunne optages af planter, fordampes og nedsives. Naturlavningerne fungerer desuden som ledelinje af regnvand til en stor naturgrøft. Naturgrøften uden for gårdrummene fungerer som opsamling af regnvand for veje og parkeringsområder. Her opsamles vandet igennem permeable belægninger og ledes til den store naturgrøft, hvor vandet skaber våde biotoper til glæde for planter og dyreliv.

Naturgræsser, stauder, buske og træer bidrager med stor artsdiversitet og til et varieret dyre- og insektliv. Ligeledes vil de forskellige løsninger tilsammen skabe mere oplevelsesrige udearealer i Brandholmsparken – til glæde for både beboerne og den samlede biodiversitet i området.

brandholmsparken

Økosystemtjenester
Forsynende økosystemtjeneste:
Både naturgrøfter og lavning har flere funktioner; Dels fungerer de som tekniske anlæg, der afhjælper problematikker i forbindelse med skybrud i Brandholmsparken. Dels fungerer de som forsynende økosystemtjenester, der gennem nedsivning øger grundvandsdannelsen, hvormed de bidrager til f.eks. vores fremtidige drikkevand.

Kulturel økosystemtjeneste: Omkring LAR-anlæggene får beboerne mere oplevelsesrige og varierede udearealer. Man kan tage ophold langs de nye naturgrøfter og lavninger og nyde de blomstrende urter, stauder og et mere summende dyreliv. For både store og små er der langt mere oplevelsesrig natur at gå på opdagelse i end før.

Reducerende økosystemtjeneste: Ved at håndtere regnvandet lokalt risikeres kloaksystemet ikke at blive overbelastet og nedbringer risikoen for oversvømmelser. LAR-anlæggene er desuden med til at skabe en CO2 reducering, da regnvandet ikke skal igennem et rensningsanlæg.

Lignende projekter

2022-06-21T14:24:51+02:00
skoleparken ballerup biodiversitet

Skoleparken

Helhedsplan for nedrenovering af bevaringsværdigt boligområde