klintholm kalkoverdrev

Klintholm I/S

Fra losseplads til etablering af naturkorridorer og øgning af artsrigdom

Sted Hesselager, Fyn   Areal 80ha   Bygherre Klintholm I/S
Status 2001-2017   Anlægssum Ca. 2 mio. kr.   Hovedrådgiver Opland
Ydelser Hovedrådgivning, projektering, skitsering.

Sted Hesselager, Fyn
Areal 80ha
Bygherre Klintholm I/S
Status 2001-2017
Anlægssum Ca. 2 mio. kr.
Hovedrådgiver Opland
Ydelser Hovedrådgivning, projektering, skitsering.

klintholm kalkoverdrev

På den tidligere losseplads Klintholm ved Hesselager på Fyn har Opland været tilknyttet som rådgiver med fokus på at etablere en naturkorridor og herunder udvide det eksisterende kalkoverdrev i området.

klintholm kalkoverdrev

Kalkoverdrev og artstæthed

Kalkoverdrev er en af de mest truede naturtyper i Danmark. Samtidig er det den naturtype, der indeholder den største artstæthed. Blandt de specialiserede arter på overdrevet findes en lang række af de mest truede plante- og dyrearter i Danmark. Efterbehandling af området nord for det eksisterende kalkoverdrev er derfor sket med henblik på at udvide kalkoverdrevet mest muligt. Dette gøres bl.a. ved at udlægge et lag af kalk oven på den efterbehandlede råjord, som tilstræbes at være så næringsfattig som muligt.

Klintholm ligger desuden op til et Natura 2000 område, lige ud til vandet og op til de gamle kalkgrave, hvor der er overdrev med §3 områder, klokkefrøer og græssende kvæg. Området er komplekst med både biologiske, geologiske og rekreative interesser, som vi har arbejdet under store hensyntagen til.

kalkoverdrev klintholm
klintholm kalkoverdrev

Kalkoverdrev og artstæthed

Kalkoverdrev er en af de mest truede naturtyper i Danmark. Samtidig er det den naturtype, der indeholder den største artstæthed. Blandt de specialiserede arter på overdrevet findes en lang række af de mest truede plante- og dyrearter i Danmark. Efterbehandling af området nord for det eksisterende kalkoverdrev er derfor sket med henblik på at udvide kalkoverdrevet mest muligt. Dette gøres bl.a. ved at udlægge et lag af kalk oven på den efterbehandlede råjord, som tilstræbes at være så næringsfattig som muligt.

Klintholm ligger desuden op til et Natura 2000 område, lige ud til vandet og op til de gamle kalkgrave, hvor der er overdrev med §3 områder, klokkefrøer og græssende kvæg. Området er komplekst med både biologiske, geologiske og rekreative interesser, som vi har arbejdet under store hensyntagen til.

Et markant område med mange muligheder

Det kystnære område hæver sig enkelte steder 24 meter over havets overflade og markerer sig tydeligt i det omgivende forholdsvis flade landskab. Det har givet nogle gode forudsætninger for at skabe varierende og spændende naturområder. Der er bl.a. blevet skabt stor variation i terrænformer, beplantninger og pleje for at tilgodese mulighederne for biologisk diversitet og interessante naturoplevelser. Herunder har vi arbejdet med stier og udsigtspunkter, beplantning og etablering af biotoper til padderne med stensamlinger mm.

Konkrete tiltag med fokus på den fremtidige udvikling

Området holdes afgræsset med et ret højt græsningstryk herunder også vintergræsning, for at udpine området og sikrer, at området udvikler sig til overdrev.

Der er udlagt og nedgravet sten i forskellige størrelser for at skabe et mere varieret levested for dyre- og plantelivet. Ligeledes blev vandhuller etableret på de laveste områder, som samler vandet fra skråningerne. Vandhullerne er holdt lysåbne ligesom resten af overdrevet, der kun har opvækst af mindre buske.

Det forventes, at der vil etablere sig en begyndende overdrevsvegetation inden for 25-30 år.

klintholm kalkoverdrev
klintholm kalkoverdrev

Etablering af spredningskorridorer

Fra nogle af områdets små skovparceller mod vest er hjemmehørende træer og buske i levende hegn blevet udplantet som spredningskorridor. De levende hegn må gerne indeholde dødt krat og bunker af grene, da disse også er glimrende overvintringssteder for den spidssnudede frø og for stor vandsalamander. Det levende hegn får sammenhæng med den eksisterende skovplantning på nordskråningen af Kommunekemis område og videre nordpå langs et delvist eksisterende markskel med træer. Dette markskel munder ud i et engområde med et lille vandløb ved Klintholm Strand umiddelbart syd for sommerhusområdet. Herfra er der igen forbindelse til levende hegn og små vandløb mod øst og vest.

I områdets sydlige del er engen ned til det eksisterende engområde ved Stokkebæk Å blevet udvidet. I det nye engområde er nedgravede stenbunker blevet etableret med maksimalt 100 meters afstand for at skabe spredningsmuligheder og overvintringssteder for padder og andre dyr.

Flere projekter