OPLAND former Roskilde Universitets nye udearealer

September 2020

OPLAND har fået til opgave at renovere og begrønne en stor del af Roskilde Universitets udearealer. Fornyelsen sker i forbindelse med en større områdeplan for renovering af Roskilde Universitets campusområde, udarbejdet i samarbejde med Emcon A/S og Norconsult A/S.

Roskilde Universitets udearealer er i dag karakteriseret af et usammenhængende campusmiljø, hvor landskabet er formet i forlængelse af tidligere udvidelser, uden helhed. Renoveringsstrategien tager således udgangspunkt i at skabe en gennemgående identitet gennem tre hovedgreb – campusstrøget, mødesteder og den grønne profil – hvor områdets beplantning, belægning, belysning, way-finding og opholdspladser fornyes og renoveres igennem flere etaper.

Sideløbende med renoveringen af udearealer, gennemgår en række af bygningerne en funktionel fornyelse, hvor udvalgte facader åbnes med flere ind- og udgange og større vinduespartier, hvor der skabes gode muligheder for interaktion mellem ude og inde, samt en fornyet sammenhæng mellem husene.

Med et areal på ca. 23 ha., er det ikke budgetmæssigt muligt at gennemføre den samlede områdeplan på én gang. Området er derfor etapeopdelt og der igangsættes nye etaper efterhånden som tid og økonomi tillader det. Ved implementeringen af de enkelte etaper arbejdes der særligt med følgende seks fokuspunkter:

  • Løsninger med større biodiversitet, rekreative værdier og klimatilpasning.
  • Drift af udearealer – både i etableringsperioden og på lang sigt.
  • Levetiden og miljømæssige omkostninger ved produktion ifm. materialer.
  • Tænke genbrug af materialer ind ift. valg af fliser, bærelag og grus.
  • Bæredygtig bortskaffelse af affald i forbindelse med ændringer.
  • Afklare det egentlige behov for faste befæstelser. Er der områder, hvor der kan accepteres grus, græs eller plantedække?

Den første etape, ’Bibliotekstorvet’ og ’Sydstrøget’, arealet i tilknytning til Biblioteket og Kvadratroden, er gennemført og afleveret i foråret 2020. Arealet, der udgør den ene af to primære adgangs- og ankomstområder på RUC, henlå med meget store befæstede flader og kun enkelte grønne indslag i form af kortere hækforløb og enkelte træer.

Med få og enkelte greb, er det opnået at trække campusområdets omkringliggende landskab helt ind mellem husene. På udvalgte steder er der etableret opholdspladser, der inviterer til socialt samvær og udendørs studiemiljø med træmøbler og integrerede strømforsyninger. Biodiversiteten øges desuden markant, hvor det uklippede græs med et stort indslag af blomstrende urter, allerede gør Campus grønnere – i mere end en forstand. I løbet af efteråret 2020 etableres dertil en ny allé bestående af flere forskellige træarter, solitære træer, blomstrende buske, nøjsomme bunddækkeplanter og frodige slyngplanter på espalierskærme, hvilket skaber en helt ny beplantningsstruktur, samtidig med, at skalaformidlingen mellem de store bygningsvolumener og mennesket forbedres.

Før renoveringen udgjorde de faste befæstede overflader ca. 76 % af det samlede areal. Efter renoveringen er det kun ca. 33 %. I det omfang det har været muligt, er grusmaterialer og råjord genanvendt, og i arealerne med uklippet græs, er der anvendt næringsfattigt råjord for at fremelske de ønskelige nøjsomme urter.

Næste etape, ’Projekttorvet’, der ligger umiddelbart nord for den første etape, er under udførelse og forventes færdigudført inden årets udgang.