21.09.2018

Frederiksberg Kommune har i de senere år lagt en indsats i at klimasikre kommunen. Indsatsen skal dels ruste kommunen mod fremtidens ændrede klima, samtidig med, at skabe et grønnere og mere frodigt Frederiksberg.

Grøndalsparken har været et af kommunens fokusområder inden for byudvikling og klimasikring, hvor parken er blevet fornyet med opførelsen af Flintholm Svømmehal og forskønnelse af landskabet omkring.

Grøndalsparken strækker sig som et kuperet, grønt bælte fra Damhussøen til Borups Allé og Bispeengbuen, hvor Opland har stået for fornyelsen af parkområdet fra Flintholm St. og Flintholm Svømmehal til Grøndalsengen ved Femte Juni Plads.

Med udgangspunkt i at fremtidssikre området omkring parken og reducere problemer i forbindelse med skybrud, er projektet udarbejdet som et omfattende LAR-projekt, og Grøndalen fremstår i dag som et frodigt, rekreativt aktivitetslandskab.

Projektets LAR-system skal sikre området mod skybrud, hvor overfladevand fra Flintholm Svømmehal, dræn og forplads afledes til Grøndalens lavning. Skybrudssikringen er indarbejdet i Grøndalens græsklædte og forsænkede terræn mod syd, og som et langstrakt terrænforløb mod nord, der fører vandet videre. I parkens laveste punkt er der anlagt en mindre sø, hvor overfladevand fra alle regnhændelser samles. Ved store regnhændelser stuver vandet op i parkens skålformede terræn og senere mod nord via en grøft, hvor vandet til sidst ledes til kloakken ved Grøndalsengen. Tagvand fra bygninger langs med Grøndalen, skal fremover ledes til LAR-projektet – også via overfladeløsninger. Frederiksberg Kommune planlægger dertil at afslutte LAR-projektet ved også at inddrage Grøndalsengen.

Grøndalens rekreative aktivitetslandskab er anlagt i parkens sydlige del. Et skålformet skate-landskab fungerer som bindeled mellem Flintholm Svømmehal, Flintholm St., parkens stisystem og Grøndalens legeplads, projekteret af Opland tilbage i 2005. Grøndalens skate-landskab fungerer dertil som regnvandsbassin ved større regnhændelser, hvor vandet derfra vil ledes til parkens forsænkede terræn og sø. Mod C. F. Richs Vej fortsætter en blomstereng på begge sider af parkens stiforløb, med bi-hoteller mellem de offentlige træningsredskaber og opholdsmøbler.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning.
Øvrige samarbejdspartnere: SNE Architects, Malmos A/S og FSR Beton.

Foruden Grøndalen, projekterer Opland på nuværende tidspunkt nye grønne åndehuller og regnvandsløsning til området omkring Holger Danskes Vej og Kronprinsesse Sofies Vej på Frederiksberg. Området er i forlængelse af Områdefornyelsen, blevet udpeget som skybrudsveje i Frederiksberg Kommunes Klimatilpasningsplan.

groendalen opland biodiversitet