Projekbeskrivelse

ALDERSHVILE SLOTSPARK

Slotsruiner i landskabelige rammer

Aldershvile Slotspark er placeret i et kuperet terræn ved Bagsværd Sø. Parken er 200 år gammel og har i de sidste 70 år hørt under Gladsaxe Kommune, hvorved den blev en offentlig park. Aldershvile Slotspark er et fint eksempel på en park anlagt i landskabelig stil med reminiscenser fra den historie stedet har undergået. Slotsruinen, Slotspavillonen, dræningskanalerne og træerne udgør en synlig og sammenhængende enhed.

Opland har for Gladsaxe Kommune udarbejdet en udviklingsplan for parken.

På baggrund af overvejelser omkring bevaring, var udgangspunktet for hovedgrebet at optimere den helt særlige karakter, der findes i dag. Der er dog ikke tale om en restaurering men derimod en renovering af parken i overensstemmelse de eksisterende landskabelige træk, historien og beplantningen.

Forslaget anskuer Aldershvile som ét stort landskab, der kendetegnes ved et slynget stisystem gennem skovbevoksninger, solitære og grupperede træer i et dramatisk bevæget terræn med et system af dræningskanaler i parkens lavpunkter. Hovedstrukturen fremhæver således karakteren fra den landskabelige have ved at tilføje markante udsigtskiler på tværs af parken, hvorved de historiske elementer, vegetationstyper og terræn tydeliggøres. Dette giver endvidere forbedret sammenhæng til Slotsruinen og definerer området som et kulturlandskab.

STED: Bagsværd
BYGHERRE: Gladsaxe Kommune
AREAL: Ca. 10 ha
ANLÆGSSUM:
STATUS: 2006 –
YDELSER: Totalrådgivning